icon

Privacybeleid

Ingangsdatum: 03 januari 2019

Big Dream Boatman Coron ("wij", "wij", of "onze") beheert de website https://www.BigDreamBoatmanCoron.com (hierna te noemen de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens koppelt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via https://www.BigDreamBoatmanCoron.com.

Definities

Dienst

Dienst is de website https://www.BigDreamBoatmanCoron.com die wordt beheerd door Big Dream Boatman Coron

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit deze gegevens (of uit deze en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Onder gegevensverwerker (of dienstverlener) wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

De Betrokkene is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens
 •  

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of geen enkele van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in onze e-mails te volgen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst aan te bieden en om onze Dienst te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze Dienst gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Security Cookies voor veiligheidsdoeleinden.
 •  

Gebruik van gegevens

Big Dream Boatman Coron gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze Dienst
 • Om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Dienst te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen
 •  

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, Big Dream Boatman Coron rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Big Dream Boatman Coron kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Wij een contract met u moeten uitvoeren
 • U ons daarvoor toestemming hebt gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en uw rechten wegen niet op tegen de verwerking.
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om te voldoen aan de wet
 •  

Bewaring van gegevens

Big Dream Boatman Coron zullen uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Big Dream Boatman Coron zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, kunnen worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overdragen naar de Verenigde Staten en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Big Dream Boatman Coron zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden, Big Dream Boatman Coron kan het nodig zijn uw Persoonsgegevens vrij te geven indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Big Dream Boatman Coron kan uw Persoonsgegevens bekendmaken in het goede vertrouwen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Big Dream Boatman Coron
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
 •  

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Big Dream Boatman Coron beoogt redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten rectificeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Big Dream Boatman Coron vertrouwde op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Dienst te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), de Dienst namens ons te verlenen, aan de Dienst gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Dienst.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsgerichte remarketing

Big Dream Boatman Coron gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Google-advertenties (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics for Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door de pagina Google Ads Settings te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

De remarketingdienst van Facebook wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde reclame van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS. http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/of afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval gebruiken wij diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derde betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waar wij mee werken zijn:

Apple Store In-App betalingen

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Links naar andere sites

Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u sterk aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons op.

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings