Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 03 januari 2019

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de https://BigDreamBoatmanCoron.comwebsite (de "Service") gebruikt die wordt beheerd door Big Dream Boatman Coron ("ons" , "wij" of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Service.

Aankopen

Als u een product of service wilt kopen die via de Service beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum datum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

De service kan gebruikmaken van services van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons Privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken het product- en serviceaanbod van de Service voortdurend bij. We kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites. De informatie op de Dienst kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Producten of services kunnen verkeerd geprijsd zijn, onjuist worden beschreven of niet beschikbaar zijn op de Service en we kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Service niet garanderen.

We behouden ons daarom het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wedstrijden, loterijen en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Algemene Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en/of account.U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service of een service van een derde is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerde gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk gebruiken die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder gepaste machtiging. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Big Dream Boatman Coron

Big Dream Boatman Coron heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Big Dream Boatman Coron niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud , goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden .

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Big Dream Boatman Coron en zijn licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen , aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik van en toegang tot de Service, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Big Dream Boatman Coron, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winsten, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis.De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatieverloop

Big Dream Boatman Coron, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen.

Uitsluitingen

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hadden met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

.