icon

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 03 januari 2019

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de https://BigDreamBoatmanCoron.comwebsite (de "Dienst") gebruikt die wordt beheerd door Big Dream Boatman Coron ("ons", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang wensen tot of gebruik wensen te maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan heeft u geen toestemming voor toegang tot de Dienst.

Aankopen

Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Dienst ("Aankoop") wenst te kopen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie met betrekking tot uw Aankoop te verstrekken, waaronder, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om enige creditcard(s) of andere betalingsmethode(s) te gebruiken in verband met enige Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

De dienst kan gebruik maken van diensten van derden om de betaling en voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie te verstrekken, verleent u ons het recht de informatie aan deze derden te verstrekken met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen waaronder, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken het product- en dienstenaanbod op de Dienst voortdurend bij. Wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze reclame op andere websites. De informatie op de Dienst kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Producten of diensten kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn op de Dienst en wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Dienst niet garanderen.

Wij behouden ons daarom het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Op prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, gelden de Promotieregels.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij hoort. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u, zonder passende toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Big Dream Boatman Coron

Big Dream Boatman Coron heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij staan niet in voor het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Big Dream Boatman Coron niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via websites of diensten van derden.

Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account en de toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren Big Dream Boatman Coron en haar licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schuld, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), als gevolg van of voortvloeiend uit a) uw gebruik van en toegang tot de Dienst, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Big Dream Boatman Coronnoch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of enige inhoud van derden op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar essentiële doel beantwoordt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op uw eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Big Dream Boatman Coron haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Uitsluitingen

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hadden met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij ten minste 30 dagen van tevoren kennis geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd de Dienst te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons op.